11/01/2019

Prawo Pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy jest jedną z gałęzi prawa cywilnego, postępowania w tym zakresie podlegają ogólnym zasadom zawartym w kodeksie postępowania cywilnego.
Prawo pracy reguluje stosunki istniejące pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, uprawnienia tych podmiotów i ich obowiązki.
Prawo Ubezpieczeń społecznych to uregulowania, mające na celu zapewnienie środków utrzymania ubezpieczonym i ich rodzinom w przypadkach czasowej lub trwałej niezdolności do pracy lub też ograniczenia tej zdolności.

W ramach działalności naszej Kancelarii zapewniamy pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z powyższymi dziedzinami prawa, jest to m.in.:

  • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS),
  • reprezentacja pracowników i ubezpieczonych przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • wydanie decyzji przez ZUS o stwierdzeniu przebiegu ubezpieczeń (w razie braku świadectwa pracy, upływu terminu do jego sprostowania, ew. wykonywania pracy bez zawarcia z pracodawcą umowy o pracę, tzw. „praca na czarno”),
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, który orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, ew. o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu,
  • odszkodowanie za szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku z mobbingiem w środowisku pracy,
  • sprawy o wydanie, sprostowanie świadectwa pracy, ew. o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy,
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji, roszczenia ze stosunku pracy (wypłata zaległego wynagrodzenia za pracę, w tym pracę w godzinach nadliczbowych, wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia pracownicze),

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o nasze wspólne zdrowie pragniemy poinformować, iż jesteśmy gotowi do świadczenia pomocy prawnej za pośrednictwem telefonu lub on-line.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 535 008 983) oraz mailowego

hoffman@kancelariahoffman.pl

W powyższy sposób udzielane są porady prawne, przyjmowanie spraw oraz sporządzanie pism procesowych.
Zachęcamy do korzystania z naszych porad, szczególnie ze względu na fakt, iż nowa rzeczywistość z jaką przyszło nam się zmierzyć wiąże się z nowymi obowiązkami, ale też prawami, zarówno dla osób zatrudnionych, samozatrudnionych jak i dla pracodawców.

Nasza strona wykorzystuje "ciasteczka" (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Kontynuując korzystanie ze strony wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close