11/01/2019

Prawo Pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy jest jedną z gałęzi prawa cywilnego, postępowania w tym zakresie podlegają ogólnym zasadom zawartym w kodeksie postępowania cywilnego.
Prawo pracy reguluje stosunki istniejące pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, uprawnienia tych podmiotów i ich obowiązki.
Prawo Ubezpieczeń społecznych to uregulowania, mające na celu zapewnienie środków utrzymania ubezpieczonym i ich rodzinom w przypadkach czasowej lub trwałej niezdolności do pracy lub też ograniczenia tej zdolności.

W ramach działalności naszej Kancelarii zapewniamy pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z powyższymi dziedzinami prawa, jest to m.in.:

  • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS),
  • reprezentacja pracowników i ubezpieczonych przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • wydanie decyzji przez ZUS o stwierdzeniu przebiegu ubezpieczeń (w razie braku świadectwa pracy, upływu terminu do jego sprostowania, ew. wykonywania pracy bez zawarcia z pracodawcą umowy o pracę, tzw. „praca na czarno”),
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, który orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, ew. o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu,
  • odszkodowanie za szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku z mobbingiem w środowisku pracy,
  • sprawy o wydanie, sprostowanie świadectwa pracy, ew. o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy,
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji, roszczenia ze stosunku pracy (wypłata zaległego wynagrodzenia za pracę, w tym pracę w godzinach nadliczbowych, wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia pracownicze),

Nasza strona wykorzystuje "ciasteczka" (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Kontynuując korzystanie ze strony wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close